Konflikty i metody ich rozwiązywania – prezentacja

Definicja

Konflikt społeczny to niewątpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w organizacji, społeczeństwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa czy organizacji.

Konflikt jednak występuje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczność:

 • · interesów co najmniej dwóch stron czy grup społecznych,
 • · wytyczonych celów,
 • · wyznawanych ideałów,
 • · uznawanych wartości.

Rozwój techniczny, technologiczny i gospodarczy, ostra konkurencja w biznesie, rywalizacja, wszystkie te czynniki sprzyjają nie tylko postępowi cywilizacyjnemu, ale również nasilaniu się konfliktów na różnych płaszczyznach. Zatem śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że konflikt jest wszechobecny w każdej dziedzinie życia człowieka i wywołać mogą go różne przyczyny. Krotko mówiąc: Konflikt to proces społeczny, którego istotą jest dążenie jednostki lub grupy do zaspokojenia potrzeb, realizacji własnych interesów przez wyeliminowanie innych jednostek lub grup, które dążą do tych samych celów.

Można to przedstawić za pomocą wzoru: Konflikt = strony konfliktu + sprzeczności + czas trwania + dynamiki i natężenia.

Przyczyny konfliktów

Najważniejszymi przyczynami konfliktów społecznych są:

a) sprzeczności strukturalne, które mają powiązanie ze strukturą społeczeństwa gdyż odnoszą się do takich społeczeństw, gdzie występują klasy społeczne, co powoduje duże rozbieżności w rozdzielaniu dóbr pomiędzy tymi klasami społecznymi;

b) dysproporcje rozwojowe, zjawisko to zaliczane jest do najważniejszych przyczyn konfliktów pomiędzy państwami, które są wysoko rozwinięte a krajami trzeciego świata;

c) nierównowaga rynkowa może także być przyczyną konfliktów, najczęściej między producentami a konsumentami, nierównowaga pojawia się w momencie kiedy popyt jest większy od podaży albo na odwrót.

d) zły system przepływu informacji, zjawisko to prowadzi do powstawania domysłów oraz uogólnień, a także do przekazywania między sobą nieprawdziwych informacji;

e) sprzeczności pomiędzy wartościami, czynnik ten jest przyczyną najostrzejszych konfliktów społecznych gdyż przy różnicach światopoglądowych zawarcie porozumienia nigdy nie będzie możliwe;

Podział konfliktów:

Podział konfliktów można dokonać za pomocą różnych kryteriów.
Ogólnie możemy mówić o następujących rodzajach konfliktów społecznych:

 • Klasowo – warstwowych – których podstawą są różnice w poziomie życia, wynikające przede wszystkim z pewnych sprzeczności strukturalnych, praktycznie dziś już nie istniejące,
 • Kulturowych – związane z różnicami w zainteresowaniach kulturalnych (np. pomiędzy zwolennikami muzyki klasycznej, a zagorzałymi słuchaczami muzyki metalowej) lub panujących obyczajach
 • Ekonomicznych – ich powodem sprzede wszystkim odmienności w strukturze, rozwoju i gospodarce rynkowej, do najczęściej spotykanych konfliktów ekonomicznych, należą spory między pracodawcami, a pracownikami; aby im zapobiec państwo wprowadza liczne regulacje prawne,
 • Wartości – wynikają z różnic, pomiędzy wyznawanymi przez obie strony konfliktu zasadami moralno – etycznymi oraz wartościami; do najczęściej dziś spotykanych konfliktów tego typu, należą spory na tle religijnym,
 • Rodzinnych i małżeńskich – występujących, pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz małżonkami; do najczęściej spotykanych, należą spory między rodzicami, dotyczące spraw wychowania swoich małych, lub dorastających dzieci.

Inny podział zakłada, że konflikty możemy podzielić na:

 • —  konflikt wewnętrzny (Można go określić jako walkę z sobą samym),
 • —  konflikt interpersonalny (Czyli konflikt między dwiema lub większą liczbą osób),
 • —  konflikt wewnątrzgrupowy
 • —  konflikt między grupowy,
 • —  konflikt międzynarodowy(występuje między dwoma lub kilkoma państwami.),,
 • —  konflikty globalne – to coś więcej można tutaj wymienić całe zbiory sytuacji konfliktogennych, a najważniejsze z nich to: Zła gospodarka przestrzenna poszczególnych państw. Różnorodność wyznań religijnych i światopoglądowych. Odmienność kultur narodowych i tradycji. Każdy naród ma odmienne tradycję i kulturę, które dzięki szybkiemu przepływowi informacji (internet, telewizja, telefonia, a szczególnie komórkowa) i rozwojowi transportu.

Metody rozwiązywania konfliktów:

Do głównych sposobów rozwiązywana konfliktów społecznych, należą:

 • Negocjacje – rozmowy, których stronami są wszystkie osoby lub instytucje, między którymi toczy się konflikt
 • Mediacje – występują wtedy, gdy jedna ze stron zaprosi do uczestnictwa w rozwiązywaniu konfliktu, osoby trzecie,
 • Arbitraż – decyzję o zakończeniu konfliktu, podejmuje arbiter, a jego strony mają się do jego rozwiązania dostosować,
 • Sąd – rozstrzyga najgorętsze i najbardziej długotrwałe spory, w których nie chce ustąpić żadna ze stron,
 • Wybory i głosowanie – są sposobem na rozwiązywanie konfliktów politycznych.

Style rozwiązywania konfliktów

Współpraca

Istotą tego stylu jest partnerstwo obu stron. Współpraca wymaga od stron zaangażowania emocjonalnego, umiejętności słuchania, wyrozumiałości, a przede wszystkim kreatywnego myślenia. Współpraca jest trudnym stylem przy rozwiązywaniu konfliktów, ponieważ przy wystąpieniu problemu nasze emocje trudno trzymać na wodzy, a wyrozumiałość, tolerancja i umiejętność słuchania często zastępuje rozdrażnienie i zdenerwowanie. Dlatego współpraca częściej jest deklarowana przez strony niż stosowana w praktyce.

Kompromis

To sztuka polegająca na dojściu do porozumienia stron konfliktu. Kompromis wymaga od partnerów ustępstw z jednej i z drugiej strony. Efektem ma być wspólna płaszczyzna porozumienia.

Walka

Jest to dążenie do osiągnięcia swoich potrzeb i celów kosztem innych osób stosując metody nacisku. Walka to styl twardy i jednostronny, gdzie wygrywa jedna strona, ta która dyktuje warunki, a druga w zasadzie ma biernie je przyjąć. Stosowanie tego stylu jest bardzo ryzykowne. Niesie za sobą groźbę zerwania stosunków społecznych z partnerem. W tym stylu należy wykazać się wyczuciem i finezją, umieć wyczuć moment, w którym należy zmienić taktykę. Prowadzenie walki jednym stylem jest wyczerpujące zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym. Każdy powinien zrozumieć, że walka bez umiaru nie ma sensu i gdy przekroczy się pewne granice to walczy się dla samej walki zatracając meritum sprawy.

Unikanie

„Gra na zwłokę”, tak najprościej można opisać powyższy styl. Charakterystycznym jest fakt, że jedna ze stron rezygnuje z realizacji własnych potrzeb, jak i potrzeb strony przeciwnej. Stosowane przez strony uniki, mają na celu opóźnienie rozwiązania konfliktów lub ich samoistne wygaśnięcie. Jednak uników nie można stosować w nieskończoność w końcu musi nadejść moment rozstrzygnięcia sporu. W przeciwnym razie jedna ze stron zaczyna manipulować drugą, a konflikt pozostanie nierozstrzygnięty.

Uleganie

W tej metodzie strony są przyjaźnie do siebie nastawione. Są skłonne do daleko idących ustępstw lub składają bardzo korzystne propozycje, by konflikt został jak najszybciej rozwiązany. Jednak w praktyce szybkie porozumienie nie oznacza osiągnięcia warunków dla nas korzystnych. Zwłaszcza gdy przeciwnik stosował inny styl rozwiązywania konfliktów np. przyjął „twardą postawę” stosując zastraszenie. Wówczas wobec takiej postawy naszego przeciwnika czujemy się bezbronni, stojąc na pozycji przegranej. Dlatego warto kierować się zasadą:

Ulegaj, wiedząc dlaczego to robisz, a nie dlatego, że inaczej nie umiesz.

W badaniach tych wskazuje się na destrukcyjne i konstruktywne procesy konfliktowe.

Do destrukcyjnych skutków konfliktu można zaliczyć: stres, poczucie zagrożenia (dezaprobata społeczna), negatywne emocje, agresja, złość, nienawiść, wycofanie z relacji, pogorszenie relacji i komunikacji, odejścia ludzi z organizacji a także podział, rozbicie, likwidację organizacji.

Do pozytywnych skutków konfliktu zalicza się: wzrost energii, wzrost motywacji, wzrost zaufania, poczucie sprawiedliwości, krystalizacja celu, wzrost wiedzy o możliwościach rozwiązań, ujawnienie nieprawidłowości i niesprawności, wyzwalanie współzawodnictwa.

Brak podobnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *